otwarte od 09.00 do 21.00 – od pon. do sob.

No products in the cart.

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN


Save The Planet / marzec 2022 r.


I. Postanowienia ogólne


Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://homebysavetheplanet.pl/ zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest: Save The Planet Sp. z o.o., 62-020 Swarzędz, Jasin, ul. Poznańska 31, NIP: 7773353655.
Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu, dostępnego na stronie https://homebysavetheplanet.pl/.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
Właściciel https://homebysavetheplanet.pl/ zobowiązuje się do zapewnienia środków prawnych i organizacyjnych niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.
Oferta na platformie https://homebysavetheplanet.pl/ skierowana jest do Przedsiębiorców.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny NIE dotyczy Przedsiębiorców. Rękojmia jest wyłączona.


II. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://homebysavetheplanet.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
Właściciel – Save The Planet Sp. z o.o., 62-020 Swarzędz, Jasin, ul. Poznańska 31, NIP: 7773353655.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży/świadczenia usług z Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli produkt/usługa, który zakupił by w Sklepie nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.
Klient – podmiot gospodarczy dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, wyłącznie Przedsiębiorca.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.


III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu


W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
dostęp do sieci Internet;
adres poczty e-mail;
oprogramowanie do otwarcia plików PDF np. Adobe AcrobatReader.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Klient po wejściu na stronę Sklepu, proszony jest o akceptacje Polityki Plików Cookies.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://homebysavetheplanet.pl/ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.


IV. Rejestracja i Logowanie


Klient w celu założenia „Konta Klienta” rejestruje się na stronie https://homebysavetheplanet.pl/ lub kontaktuje się z Save The Planet.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Niezbędna jest cykliczna zmiana hasła przez Użytkownika.
Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: 
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
Klient może udostępnić prowadzenie konta w sklepie https://homebysavetheplanet.pl/ wyznaczonemu pracownikowi.
Zarejestrowany Klient ma możliwość:
dostępu do statusu oraz historii zamówień;
otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
zamówienia Produktu;
zmiany swoich danych;
zmiany swojego hasła;
sprawdzenia swoje zamówienia.
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie rejestracji.
Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie się do systemu.

V. Realizacja zamówień


Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
Właściciel weryfikuje złożone przez Klienta zamówienie. Po pozytywnej weryfikacji Sklep Internetowy zatwierdza zamówienie w wiadomości e-mail, którą wysyła Klientowi. W momencie otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.
Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy, wysyłając w odpowiedzi wiadomość e-mail na adres ………………….ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
Klient składa zamówienie w następujący sposób:
wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
wybór formy dostawy i płatności;
zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuje i place”;
wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
wysłanie wiadomości e-mail na adres:……………………..
telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu, dzwoniąc pod nr tel.: ………………..
Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 8, pomijając stronę Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
Klient, korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 8., powinien podać:
nazwę, rozmiar, kolor i ilość produktów; 
imię i nazwisko odbiorcy; dokładny adres dostawy; 
numer telefonu kontaktowego;
adres e-mail zamawiającego.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
Klient ma możliwość odbioru osobistego z wyznaczonego miejsca.


VI. Forma płatności


Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT.
Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez odznaczenie zgody w Profilu Klienta, po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.


VII. Ceny


Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w polskich złotych, zawierają podatki i opłaty.
Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Cena ostateczna to cena produktu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzona jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


VIII Dostawa


Zamówione towary dostarczone są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
Klient ma możliwość zorganizować transport własny, jednakże niezbędne jest ustalenie w sposób indywidualny terminów, kosztów i zakresu odpowiedzialności.
Właściciel określa termin dostawy. W razie przekroczenia ustalonego terminu Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar. W razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.
Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.
Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.


X. Prawo Konsumenta do rękojmi


Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24- miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.:
listownie na adres: Save The Planet Sp. z o.o., 62-020 Swarzędz, Jasin, ul. Poznańska 31,

elektronicznie na adres: ……………………………
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
Odpowiedź w sprawieę reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XI. Zasady Gwarancji


Niniejszy rozdział dotyczy kupujących jako Przedsiębiorcy.
Produkty oferowane w Sklepie są objęte gwarancją. Warunki i okres gwarancji znajdują się w Regulaminie, w opisie przy produkcie/na karcie gwarancyjnej.
Okres gwarancyjny trwa 2 lata od momentu doręczenia produktu.
Klient może zrealizować Gwarancje przez wysłanie na adres email …..@….. zgłoszenia wraz z dowodem zakupu produktu.
Odpowiedź w sprawie Gwarancji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących


Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


XIII. Pozostałe


Regulamin jest dostępny pod adresem: https://homebysavetheplanet.pl/
Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
Prawem właściwym do stosowania w relacjach z Przedsiębiorcami jest prawo europejskie i prawo RP.
Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie w drodzę negocjacji lub mediacji.
W razie powstania sporu, gdy kupującym jest Przedsiębiorca, prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, zgodnie z miejscem siedziby Save The Planet.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Quick links
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this